VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Lào Cai
Phòng GD&ĐT Sa Pa
UBND tỉnh Lào Cai
UBND huyện Sa Pa
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Nghiệm thu, bàn giao chất lượng lớp 5 lên lớp 6 năm học 2017-2018


UBND HUYỆN SA PA

PHÒNG GD&ĐT

 

Số:  193/PGD&ĐT-CMNV

 

V/v: Nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6 THCS

năm học 2017 - 2018

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                     Sa Pa, ngày  12 tháng 5 năm 2017

 

 

Kính gửi:  Các trường có cấp Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng GD&ĐT.

 

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014.

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-PGD&ĐT, ngày 27/9/2016 của Phòng GD&ĐT về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường có cấp Tiểu học và THCS tổ chức kiểm tra, khảo sát cuối năm, nghiệm thu bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6 THCS như sau:

 

          I. Mục đích

- Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 lên lớp 6 nhằm đảm bảo tính khách quan chất lượng học sinh cuối cấp học, đảm bảo nâng cao trách nhiệm giữa trường Tiểu học và THCS trong việc bàn giao, tiếp nhận học sinh.

- Giúp giáo viên nhận bàn giao học sinh lớp 6 trong năm học 2017-2018 có đủ thông tin cần thiết về quá trình và kết quả học tập, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 5 nhằm giúp các em làm quen với thầy, cô, các anh chị cấp THCS đồng thời bồi dưỡng các kỹ năng, phương pháp học tập để các em tự tin hơn trước khi vào lớp 6.

II. Yêu cầu

- Nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền để giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kì cuối năm học: Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được đánh giá bằng điểm số.

- Bài khảo sát đánh giá thực chất năng lực học sinh, hiệu quả của các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Từ đó tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tiến bộ. Mục đích cuối cùng là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt.

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 lên lớp 6. Tổ chức coi chấm bài với tinh thần nghiêm túc, phù hợp với tâm sinh lí của học sinh Tiểu học.

III. Nội dung cụ thể

1. Thời gian khảo sát: Ngày 17/5/2017

- Từ 8h00’ đến 9h00’: Kiểm tra môn Tiếng Việt

- Từ 9h10’ đến 9h50’: Kiểm tra môn Toán

- Từ 10h00’ đến 11h30 và từ 13h30’ đến 17h00: Tổ chức chấm bài khảo sát lớp 5; nghiên cứu hồ sơ học sinh lớp 5, vở ghi môn Toán, Tiếng Việt (vở dòng kẻ ngang). Hội đồng chấm bài khảo sát thống kê điểm theo danh sách học sinh tham gia khảo sát, cuối danh sách có chữ ký của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban chấm bài khảo sát.

2. Tổ chức ra đề kiểm tra

- Thời gian: 01 ngày, từ 7h30 ngày 16/5/2017

- Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra nghiệm thu môn Toán, Tiếng Việt.

- Thời gian nhận đề tại Phòng GD&ĐT: Từ 15h00’ ngày 16/5/2017 (Hiệu trưởng các trường có cấp THCS trực tiếp nhận và bảo mật đề khảo sát).

3. Tổ chức coi và chấm

 - Hiệu trưởng trường THCS ra quyết định thành lập Ban coi, chấm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với lớp 5. Thành phần:

 + Trưởng ban: Hiệu trưởng trường THCS

 + Phó Trưởng ban : Hiệu trưởng các trường Tiểu học

 + Thư kí : Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS.

 + Thành viên coi, chấm: Mỗi phòng có 2 thành viên; trong đó có 01 thành viên là giáo viên trường Tiểu học, 01 thành viên là giáo viên THCS (dạy lớp 6 môn Toán hoặc Ngữ văn), giáo viên THCS là giám thị số 1.

+ Trường THCS lập danh sách thí sinh tham gia khảo sát trên địa bàn xã, bố trí mỗi phòng thi không quá 20 thí sinh và được xếp theo thứ tự A,B,C,..của từng Ban coi thi.

- Hiệu trưởng THCS căn cứ vào số lượng học sinh lớp 5 đang học tại các trường Tiểu học đóng trên địa bàn của xã, ra Quyết định thành lập Ban coi, chấm nghiệm thu chất lượng học sinh lớp 5 (căn cứ vào số lượng phòng thi).

Lưu ý:

- Việc coi, chấm bài Kiểm tra do Trưởng ban coi, chấm chịu trách nhiệm hướng dẫn và phân công; đảm bảo nguyên tắc giáo viên không coi, chấm bài học sinh lớp mình phụ trách.

- Bài kiểm tra được thực hiện chấm theo 2 vòng độc lập. Điểm bài kiểm tra là điểm thống nhất giữa 2 người chấm, nếu không thống nhất được thì Trưởng ban quyết định đưa ra chấm chung.

- Bài khảo sát được lưu trữ tại trường có cấp THCS để phục vụ cho công tác kiểm tra.

- Các trường không được thu tiền của học sinh để phục vụ cho Kiểm tra, khảo sát nghiệm thu lớp 5 lên lớp 6.

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc chỉ đạo, thực hiện của các đơn vị trong quá trình nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6 THCS năm học 2017-2018.     

- Những học sinh lớp 5 năm học 2016-2017 kết quả khảo sát không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sẽ không xét HTCT Tiểu học và không tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2017-2018. Hiệu trưởng các trường có cấp Tiểu học phân công giáo viên, giúp đỡ, phụ đạo thêm trong hè. Sau khi phụ đạo, giúp đỡ, học sinh đã đảm bảo được kiến thức cơ bản, Hiệu trưởng báo cáo về Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT để tham mưu lãnh đạo ra quyết định tổ chức khảo sát, nghiệm thu lại trước ngày 31/7/2017 (đối với những học sinh đã phụ đạo, giúp đỡ trong hè nhưng khi khảo sát nghiệm thu, kết quả vẫn không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sẽ không xét HTCT Tiểu học và học lại lớp 5 năm học 2017-2018).

IV. Xét hoàn thành chương trình Tiểu học

          - Hiệu trưởng trường Tiểu học tổ chức xét kết quả HTCTTH năm học 2016-2017 cho học sinh đang theo học ở nhà trường, học sinh học ở cơ sở giáo dục khác trên địa bàn (nếu có).

          - Việc xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho học sinh thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2014.

- Hiệu trưởng trường Tiểu học hoàn thiện việc đánh giá, xét HTCTTH cho học sinh; thực hiện bàn giao số lượng và kết quả cho Hiệu trưởng trường THCS làm căn cứ xét tuyển học sinh vào học lớp 6 trong năm học mới (kể cả học sinh khuyết tật học hòa nhập).

- Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học ngày 19/5/2017.

- Học sinh chưa được công nhận HTCTTH phải được phụ đạo, rèn luyện để kiểm tra lại. Thời gian xét HTCT Tiểu học lần 2 vào ngày 31/7/2017.

          V. Tổ chức thực hiện

          1. Hiệu trưởng các trường có cấp Tiểu học

- Đưa học sinh lớp 5 đến trường THCS để tổ chức khảo sát, nghiệm thu chất lượng học sinh lớp 5; tổ chức các hoạt động giao lưu (văn nghệ, thể thao) với học sinh trường THCS, làm quen với môi trường học tập mới.

2. Hiệu trưởng các trường có cấp THCS

- Tham mưu với cấp Ủy chính quyền địa phương, Hội khuyến học các xã hỗ trợ kinh phí và nấu ăn cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học trong ngày tham gia khảo sát nghiệm thu chất lượng và tổ chức các hoạt động giao lưu giữa 2 cấp học.

- Các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho công tác khảo sát; các hoạt động giao lưu giữa 2 cấp học.

- Nội dung: Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao các hoạt động bán trú (ăn, ở, sinh hoạt, rèn kỹ năng sống...) tại trường bán trú cấp THCS để học sinh được tham gia, giao lưu và làm quen với môi trường học tập mới.

- Tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và đảm bảo sự thân thiện, gần gũi, biết lắng nghe, chia sẻ những điều học sinh muốn nói, giúp các em có tâm thế ổn định, tự tin trong các hoạt động.

3. Chế độ báo cáo

Sau khi tổ chức nghiệm thu, Trưởng Ban khảo sát nghiệm thu chất lượng tổng hợp, nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT vào hồi 17h00 ngày 17/5/2017 bằng văn bản và bản mềm qua hòm thư điện tử: haitothcs@gmail.com .

Yêu cầu các các trường có cấp Tiểu học, THCS triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Phòng GD&ĐT (trực tiếp đồng chí Nguyễn Mạnh Hải - Tổ trưởng tổ chuyên môn nghiệp vụ Phòng GD&ĐT) để hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo PGD&ĐT (Ô: Tân, Long, Cừ);

- Lưu: VT, GD/­Hải.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đỗ Văn Tân

 

 

 

 

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: giaoducsapa - 399 lượt xem

Phòng GD&ĐT Sa Pa | Địa chỉ: 016-Đường Lê Hồng Phong-Tổ 6-Thị Trấn Sa Pa-Huyện Sa Pa-Lào Cai | Số điện thoại: 0203871717 | Email: hsapa@laocai.edu.vn

Phạm Văn Lợi

PGD&ĐT Huyện Sa Pa