VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Lào Cai
Phòng GD&ĐT Sa Pa
UBND tỉnh Lào Cai
UBND huyện Sa Pa
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Nộp hồ sơ đánh giá kết quả BDTX cấp THCS, năm học 2016-2017


UBND HUYỆN SA PA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

      Số: 198 /PGD&ĐT-CMNV  

Vv nộp hồ sơ đánh giá kết quả BDTX cấp THCS, năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Sa Pa, ngày 16 tháng 5 năm 2017

 

 Kính gửi:

 - Các trường THCS, PTCS, PTDTBT THCS;

 - Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van, Hầu Thào;

 - Trường MN, TH&THCS Võ Thị Sáu;

 - Trường PTDTNT THCS&THPT Sa Pa.

 

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (BDTXGV) mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX); các Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 về ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS;

Căn cứ Công văn số 911/SGD&ĐT-GDCN&GDTX, ngày 08/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai v/v hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên;

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-PGD&ĐT, ngày 05/10/2016 của Phòng GD&ĐT về kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên THCS, năm học 2016 - 2017; Công văn số 357/PGD&ĐT-CMNV, ngày 13/12/2016 về tăng cường BDTX và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mới năm học 2016-2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác đánh giá kết quả BDTX của cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017 như sau:

1. Nội dung đánh giá

Các đơn vị căn cứ nội dung bồi dưỡng của kế hoạch số 58/KH-PGD&ĐT, ngày 05/10/2016 của Phòng GD&ĐT về kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên THCS, năm học 2016 - 2017 để đánh giá kết quả học BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên tại đơn vị đã được phê duyệt và kết quả trung bình điểm đạt được của 04 modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 theo thang điểm 10.

2. Căn cứ và phương thức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

- Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý, giáo viên các trường có cấp THCS thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX.

- Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về quản lý giáo dục; chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

- Các trường căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường mình để đánh giá việc tham gia bồi dưỡng, kết quả bồi dưỡng của từng cá nhân qua các lần khảo sát (có bài khảo sát nếu có).

- Đánh giá thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng của từng cá nhân, nhà trường tiến hành ra đề hoặc tổ chức khảo sát bằng các hình thức để kiểm soát các modul giáo viên lựa chọn tự bồi dưỡng trong năm học.

- Các trường tiến hành đánh giá kết quả bồi dưỡng Nội dung 3. Cách đánh giá và tính điểm theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 58/KH-PGD&ĐT, ngày 05/10/2016 của Phòng GD&ĐT về kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên THCS, năm học 2016 - 2017. Thống kê điểm bồi dưỡng của từng cá nhân, gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2017.

Lưu ý: Đề nghị Trường PTDTNT THCS&THPT Sa Pa nộp kèm báo cáo và thống kê điểm bồi dưỡng chính trị hè 2016 để làm căn cứ xét hoàn thành BDTX năm học 2016-2017.

* Hồ sơ lưu cấp trường hàng năm bao gồm:

- Các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kế hoạch BDTX của nhà trường.

- Kế hoạch BDTX của cán bộ, giáo viên.

- Sổ theo dõi điểm khảo sát các kỳ trong năm học.

- Biên bản họp xét đánh giá, xếp loại BDTX cấp trường.

- Quyết định công nhận kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên của Phòng GD&ĐT.

3. Đề xuất nội dung bồi dưỡng hè 2017

Các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức đánh giá để xác định rõ đối tượng cần bồi dưỡng; xác định rõ nội dung, hình thức tổ chức bồi dưỡng tại tổ chuyên môn, tại nhà trường vào từng thời điểm. Đề xuất nội dung, biện pháp bồi dưỡng tập trung tại huyện, tại tỉnh trong hè 2017, nộp báo cáo, nội dung đề xuất về Phòng GD&ĐT cùng với thời gian Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017.

Yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về Phòng GD&ĐT để hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Phòng: Ô.Tân, Ô.Long;

- T/v Tổ CMNV (THCS), HC (Ô.Lợi, Khải);

- Lưu: VT/Hương.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: giaoducsapa - 241 lượt xem

Phòng GD&ĐT Sa Pa | Địa chỉ: 016-Đường Lê Hồng Phong-Tổ 6-Thị Trấn Sa Pa-Huyện Sa Pa-Lào Cai | Số điện thoại: 0203871717 | Email: hsapa@laocai.edu.vn

Phạm Văn Lợi

PGD&ĐT Huyện Sa Pa