VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Lào Cai
Phòng GD&ĐT Sa Pa
UBND tỉnh Lào Cai
UBND huyện Sa Pa
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Đôn đốc công tác tự đánh giá, chuẩn bị các điều kiện đăng ký đánh giá ngoài từ năm học 2017-2018


UBND HUYỆN SA PA

CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134 /PGD&ĐT-CMNV

V/v đôn đốc công tác tự đánh giá, chuẩn bị các điều kiện đăng ký đánh giá ngoài từ năm học 2017-2018

Sa Pa, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các trường Mầm non;

- Các trường Tiểu học, PTDTBT TH;

- Các trường THCS, PTCS, PTDTBT THCS;

- Các trường PTDTBT TH&THCS Tả Van, Hầu Thào;

- Trường MN, TH&THCS Võ Thị Sáu.

 

Căn cứ nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Để chuẩn bị tốt các điều kiện công tác đăng ký đánh giá ngoài từ năm học 2017-2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tổ chức tự đánh giá, chuẩn bị các điều kiện đăng ký đánh giá ngoài và đánh giá lại từ năm học 2017-2018 như sau:

1. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài

1.1. Các trường chưa được kiểm định chất lượng giáo dục (đánh giá ngoài)

- Thực hiện tốt công tác tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục, bổ sung và hoàn thiện cơ sở dữ liệu và các thông tin minh chứng mới, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá:

+ Tiếp tục kiện toàn Hội đồng tự đánh giá;

+ Xây dựng kế hoạch tự đánh giá;

+ Bổ sung các minh chứng, cập nhập các dữ liệu mới và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trên hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc cải tiến chất lượng theo kế hoạch của nhà trường đã xây dựng ở từng chỉ số và tiêu chí của các tiêu chuẩn.

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài, hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 01 tháng theo thời gian dự kiến kèm theo.

1.2. Các trường đã được kiểm định chất lượng giáo dục (đã được đánh giá ngoài)

- Tiếp tục kiện toàn Hội đồng tự đánh giá;

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá; không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục;

- Bổ sung hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá và đăng ký quy trình đánh giá lại; nộp hồ sơ tự đánh giá về Phòng GD&ĐT trước 01 tháng theo bảng thời gian dự kiến kèm theo.

2. Hệ thống văn bản thực hiện

2.1. Đối với các trường cấp học Mầm non

- Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

- Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Công văn số 1988/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 02/12/2014 của Bộ GD&ĐT về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường MN.

2.2. Đối với các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS

- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông;

- Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 của Cục KT&KĐCLGD về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.

Yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc báo cáo về Phòng GD&ĐT (Tổ CMNV) tổng hợp báo cáo lãnh đạo để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Phòng;

- Công đoàn GD;

- Tổ CMNV; HC (Ô.Lợi,Ô. Khải);

- Lưu: VT/Hương

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đỗ Văn Tân

 

                                                            

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: giaoducsapa - 215 lượt xem

Phòng GD&ĐT Sa Pa | Địa chỉ: 016-Đường Lê Hồng Phong-Tổ 6-Thị Trấn Sa Pa-Huyện Sa Pa-Lào Cai | Số điện thoại: 0203871717 | Email: hsapa@laocai.edu.vn

Phạm Văn Lợi

PGD&ĐT Huyện Sa Pa