VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Lào Cai
Phòng GD&ĐT Sa Pa
UBND tỉnh Lào Cai
UBND huyện Sa Pa
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Tập huấn thông tư 30/2014


UBND HUYỆN SA PA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 268 /PGD&ĐT- TH.

V/v: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Sa Pa, ngày01 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Các trường Tiểu học, PTDTBT tiểu học, Phổ thông cơ sở trong toàn huyện,

 

Thực hiện Công văn số 1382/SGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 10 năm 2014 về Hội thảo thống nhất cách triển khai thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cụ thể như sau:

1.      Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, từ  7h 30 ngày 8/10/2014.

- Địa điểm: Hội trường tầng II - Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Thành phần

* Học viên: Mỗi trường cử tất cả cán bộ quản lý, 01 tổ trưởng chuyên môn hoặc giáo viên là nòng cốt chuyên môn của trường.

* Báo cáo viên:

1/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo,

2/ Bà Đào Phương Thúy, Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn,

3. Mục tiêu

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học, giúp cán bộ quản lí và giáo viên nắm vững tinh thần chỉ đạo đổi mới đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nắm vững yêu cầu, nội dung và cách thức đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT; thực hành các kĩ thuật cơ bản trong đánh giá học sinh tiểu học.

4. Nội dung tập huấn

Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.

5. Phương pháp tập huấn

Phương pháp tập huấn sẽ theo phương pháp cùng tham gia. Báo cáo viên sẽ không giảng giải lí thuyết mà cùng chia sẻ, đồng hành với học viên.

6. Kế hoạch tập huấn

Thời gian

Nội dung

 

Từ 7h30 đến 9h30

Thảo luận, chia sẻ về đánh giá thường xuyên không dùng điểm số ở một số địa phương và một số vấn đề chung về quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30, bao gồm : cách hiểu về đánh giá học sinh tiểu học, mục đích đánh giá, nguyên tắc đánh giá, nội dung đánh giá, cách thức đánh giá.

I. Thành lập Hội đồng tự quản để hoạt động cả đợt tập huấn

1. Tập huấn đánh giá thường xuyên môn Toán:

a/ Chia sẻ đánh giá thường xuyên bằng nhận xét ở lớp 1 tại địa phương. về: đối tượng tham gia đánh giá thường xuyên; nội dung nhận xét, cách nhận xét, cách ghi nhận xét...

b/ Trên cơ sở ý kiến của lớp, Báo cáo viên định hướng về đánh giá thường xuyên bằng nhận xét theo quan điểm mới.

c/ Học viên nghiên cứu công cụ gợi ý về đánh giá nhận xét.

d/ Thảo luận để cùng hiểu rõ và thống nhất nội dung nhận xét, cách nhận xét theo công cụ, nhận xét bằng lời nói trực tiếp, viết vào phiếu, vở, Học bạ, Sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

e/ Thực hành xây dựng nội dung nhận xét và cách nhận xét các bài trong tuần, cuối tháng, nhận xét bằng lời nói trực tiếp, viết vào phiếu, vở, Học bạ, Sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

Các bước trên tương tự tập huấn cho các môn và hoạt động giáo dục còn lại. 

Từ 10h00 đến 11h 30

2. Tập huấn đánh giá thường xuyên Tiếng Việt.

3. Tập huấn về cách đánh giá thường xuyên năng lực, phẩm chất học sinh; cách đánh giá định kì, tổng hợp đánh giá cuối học kì I, cuối năm học; sử dụng kết quả đánh giá,...

Từ 13h30đến đến 15h00

4. Tập huấn về đánh giá thường xuyên môn Tự nhiên và Xã hội.

5. Tập huấn về đánh giá thường xuyên Hoạt động giáo dục.

Tuỳ điệu kiện của lớp học, Báo cáo viên và Học viên lựa chọn nội dung đã gợi ý ở Tài liệu tập huấn cho phù hợp.

 

Từ 15h30 đến 17h00

6. Tập huấn về đánh giá thường xuyên môn Lịch sử và Địa lí (có thể chuyển lên buổi 3).

 Tổng kết lớp tập huấn (trao đổi, giải đáp thắc mắc chung, kiến nghị, đề xuất, viết cam kết thực hiện có hiệu quả đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30).

Yêu cầu: Tất cả các thành viên tham gia tập huấn mang đầy đủ tài liệu: Thông tư 30; Công văn 304; Sổ theo dõi kết quả học tập của học sinh, Học bạ (theo mẫu mới).

3. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Căn cứ vào các nội dung trên, Phòng Giáo dục yêu cầu trường cử giáo viên tham gia đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên t/h;

- Lãnh đạo Phòng: Ô Đức, Ô Hoàng;

- Lưu VT, CMTH/Lan.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đắc Hoàng

 

 

 

 

 

 

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: giaoducsapa - 467 lượt xem

Phòng GD&ĐT Sa Pa | Địa chỉ: 016-Đường Lê Hồng Phong-Tổ 6-Thị Trấn Sa Pa-Huyện Sa Pa-Lào Cai | Số điện thoại: 0203871717 | Email: hsapa@laocai.edu.vn

Phạm Văn Lợi

PGD&ĐT Huyện Sa Pa