VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Lào Cai
Phòng GD&ĐT Sa Pa
UBND tỉnh Lào Cai
UBND huyện Sa Pa
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

KH tập huấn PCGD-CMC


UBND HUYỆN SA PA

PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 17/KH-PGD&ĐT

 

                       Sa Pa, ngày 1  tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức tập huấn điều tra cập nhật hệ thống phần mềm

Phổ cập giáo dục - chống mù chữ (PCGD-CMC)

 

          Thực hiện Thông báo số 20/TB-SGD&ĐT ngày 31/3/2014 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc kết luận Hội nghị tập huấn điều tra người mù chữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Phòng GD&ĐT huyện Sa Pa xây dựng kế hoạch tập huấn điều tra cập nhật hệ thống phần mềm PCGD-CMC, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tập huấn cho Lãnh đạo, giáo viên các trường MN, TH, THCS, PTDTBT THCS nhằm chỉ đạo, triển khai công tác điều tra và cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm PCGD-CMC.

- Đảm bảo đúng thành phần, số lượng, chất lượng tập huấn để tổ chức tập huấn lại tại đơn vị và tổ chức thực hiện điều tra, cập nhật dữ liệu.

II. Nội dung

Tập huấn phần mềm quản lý công tác PCGD-CMC online; phương pháp, cách thức điều tra và cập nhật dữ liệu trên phần mềm.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần; cách thưc tổ chức tập huấn

1. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 09/8/2014 (Khai mạc từ 7h30’ đến 8h15'.

2. Địa điểm: Trường THCS Kim Đồng.

3. Thành phần, số lượng

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT: Dự phát biểu, chỉ đạo, quán triệt lớp tấp huấn.

- Chuyên viên Phòng GD&ĐT: Cán bộ phụ trách công tác phổ cập cấp Mầm non, Tiểu học và THCS.

- Mỗi trường MN, TH, THCS, PTDTBT THCS cử 1 cán bộ quản lý, 01 giáo viên phụ trách công tác PCGD (riêng các trường PTCS Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám;  Mầm non Thị Trấn, Ô Quý Hồ  cử 01 cán bộ quản lý).

- Báo cáo viên, kĩ thuật viên: (Có danh sách kèm theo).

4. Cách thức tổ chức tập huấn

- Báo cáo viên tiến hành hướng dẫn lý thuyết kết hợp với thực hành trên máy theo từng phần, mục.

- Đơn vị chuẩn bị dữ liệu mẫu (xã Tả Van) trình bày quy trình và kết quả nhập dữ liệu của đơn vị .

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng GD&ĐT

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên các đơn vị trường học tại huyện.

- Tổng hợp báo cáo, số liệu sau tập huấn tại các trường; tổng hợp số liệu điều tra PCGD-CMC báo cáo Sở GD&ĐT.

- Chuẩn bị mẫu phiếu điều tra hộ gia đình xuất từ phần mềm PCGD-CMC.

2. Báo cáo viên: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu tập huấn về công tác điều tra và cập nhật phần mềm PCGD-CMC online để triển khai cho các đồng chí tham gia tập huấn tại huyện (Họp tổ báo cáo viên 14h00’, ngày 07/8/2014 tại trường THCS Kim Đồng) ; chuẩn bị dữ liệu PCGD của xã (bộ phiếu điều tra) để thực hành nhập dữ liệu.

3. Các đơn vị trường học

3.1. Công tác chuẩn bị tham gia tập huấn

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, PTDTBT: Nộp danh sách cán bộ tham dự tập huấn (theo mẫu đính kèm) về phòng GD&ĐT theo địa chỉ email: loi200sp@gmail.com trước ngày 21/7/2014. Cử cán bộ, giáo viên dự tập huấn đúng thành phần, thời gian quy định.

- Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay, thiết bị điện; Dcom3G có kết nối Internet; Tài liệu liên quan tới công tác điều tra, cập nhật dữ liệu trên phần mềm (đã gửi các trường); Bộ phiếu điều tra PCGD THCS của xã đang thực hiện.

- Trường PTDTBT THCS Tả Van: Phân công giáo viên đã được tham gia tập huấn trực tiếp tại Sở GD&ĐT Lào Cai phối hợp với cán bộ phụ trách PCGD của các trường MN, TH, THCS tiến hành cập nhật dữ liệu mẫu từ bộ phiếu điều tra PCGD đang thực hiện vào phần mềm PCGD-CMC online, hoàn thiện đủ các thôn trong toàn xã (hoàn thành trước thời gian tổ chức tập huấn tại huyện) để làm dữ liệu mẫu cho các đơn vị xã khác cùng theo dõi và tổ chức thực hành.

- Trường THCS Kim Đồng: Chuẩn bị Hội trường, tăng âm, loa đài, máy chiếu (02 bộ); bộ phát Wifi (khoảng 100 đại biểu); 01 phòng máy tính có kết nối mạng internet.

3.2. Công tác triển khai tập huấn tại các đơn vị

- Giao Hiệu trưởng trường THCS kết hợp với Hiệu trưởng các trưởng MN, TH có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo PCGD xã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn điều tra công tác PCGD-CMC trên địa bàn xã. Chọn lựa báo cáo viên (đã được tập huấn) hướng dẫn kỹ lưỡng cho cán bộ, giáo viên về cách thức điều tra, ghi phiếu điều tra hộ gia đình, nhập dữ liệu từ phiếu điều tra vào phần mềm.

- Hiệu trưởng trường THCS, Mầm non và Tiểu học phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo PCGD xã xây dựng Kế hoạch điều tra PCGD-CMC trên địa bàn xã; thành lập các tổ điều tra tại các thôn trong xã (thành phần mỗi tổ điều tra gồm có: Cán bộ thôn; giáo viên trường MN, TH, THCS).

- Phó GĐ TT TTHTCĐ tham mưu cho Giám đốc TTHTCĐ xã xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn cho báo cáo viên, cộng tác viên tuyên truyền; vận động nhận dân về vai trò của công tác xoá mù chữ, vận động nhân dân tham gia các lớp học xoá mù chữ.

- Việc triển khai công tác tập huấn lại tại các xã, thị trấn hoàn thành xong trước ngày 20/8/2014.

3.3. Cách thức tổ chức điều tra, cập nhật dữ liệu tại xã

- Điều tra theo hộ gia đình tại tất cả các thôn độ tuổi từ 01 đến hết tuổi trên phiếu điều tra xuất từ phần mềm PCGD-CMC online. Cập nhật đầy đủ các thông tin có trong phiếu (thống nhất sử dụng phiếu 1 mặt trong toàn huyện để thực hiện công tác điều tra).

- Sau khi kết thúc điều tra thực tế, Hiệu trưởng các trường tiến hành họp cùng với cán bộ phụ trách công tác PCGD của xã và giáo viên kiêm nghiệm công tác PCGD của các nhà trường để đối chiếu thông tin tại các phiếu điều tra mới với bộ phiếu điều tra hộ gia đình của 3 cấp học (đang thực hiện) và Sổ phổ cập giáo dục của trường, xã để xử lý thông tin phù hợp.

- Sau khi thống nhất về mặt số liệu, Hiệu trưởng phân công cho giáo viên Tin học (nếu không có giáo viên Tin học chọn 01 giáo viên thành thạo về Tin học) kết hợp cùng giáo viên phụ trách công tác PCGD của các nhà trường tiến hành nhập dữ liệu điều tra vào phần mềm PCGD-CMC online theo quy định.

- Kết thúc nhập dữ liệu từ phiếu điều tra vào phần mềm, các trường tiến hành kiểm tra dữ liệu của các cấp học trên phần mềm (mục các biểu thống kê); đối chiếu với hệ thống biểu PCGD của các cấp đang thực hiện cho phù hợp; xuất phiếu điều tra đã được cập nhật đầy đủ thông tin từ phần mềm để in ấn thành bộ phiếu điều tra chung toàn xã cho cả 3 cấp học; lưu trữ phiếu điều tra cụ thể, đầy đủ (có đủ chữ ký của cán bộ điều tra, nhà trường và UBND xã theo quy định).

4. Đề nghị với UBND, Ban chỉ đạo PCGD các xã

- Tổ chức triển khai tập huấn công tác điều tra hộ gia đình trên địa bàn xã đảm bảo thời gian, thành phần; cử cán bộ tham gia tập huấn công tác điều tra hộ gia đình.

- Họp Ban chỉ đạo PCGD để: Phân công cán bộ thôn, xã kết hợp với giáo viên các trường tiến hành điều tra; thống nhất cách thức tổ chức điều tra; đôn đốc, giám sát công tác điều tra, thống kê, lưu trữ số liệu người mù chữ trên địa bàn xã. 

 - Chỉ đạo các TTHTCĐ tăng cường tuyên truyền về công tác xóa mù chữ cho nhân dân; phối kết hợp với Đảng bộ, chính quyền địa phương vận động nhân dân tham gia các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

          -  Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc đối tượng có nguy cơ mù chữ cao tham gia các lớp xóa mù chữ; đảm bảo duy trì tỷ lệ biết chữ độ tuổi từ 15 - 35 cao và bền vững.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn điều tra cập nhật hệ thống phần mềm Phổ cập giáo dục - chống mù chữ (PCGD-CMC) trên địa bàn huyện Sa Pa. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Các trường MN, TH, THCS,

   PTCS, PTDTBT THCS;

- TTHTCĐ xã;

- Lưu: VT; CM.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

DANH SÁCH

Báo cáo viên, kỹ thuật viên tham gia tập huấn

 


TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Ông: Phạm Văn Lợi

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

Tổ trưởng

2

Bà: Nguyễn T. Tuyết Lan

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

Tổ phó

3

Ông: Nguyễn Hoàng Hải

Giáo viên

Trường THCS Tả Phìn

Thành viên

4

Ông: Nguyễn Văn Hải

Giáo viên

Trường TH Thị Trấn

Thành viên

5

Ông: Nguyễn Văn Cường

Giáo viên

Trường PTDTBT THCS Tả Van

Thành viên

6

Ông: Nguyễn Trọng Thắng

Giáo viên

Trường PTCS Lê Văn Tám

Thành viên

Danh sách gồm có 06 người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường...                                                                                                 Biểu 01

DANH SÁCH

Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn điều tra cập nhật hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục và công tác tổ chức điều tra xóa mù chữ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

                                             Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHƯƠNG TRÌNH  TẬP HUẤN

 

Ngày 9/8/2014

 

Thời gian

Nội dung

Người điều khiển

Người thực hiện

Ghi chú

7h30 - 8h15

Khai mạc lớp tập huấn

Cán bộ Phòng GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

 

8h15 - 9h15

Truyền đạt, hướng dẫn phần mềm điều tra người mù chữ

Cán bộ Phòng GD&ĐT

Phạm Văn Lợi

 

9h15- 9h30

Nghỉ giải lao

 

 

 

9h30 - 11h30

Hướng dẫn cập nhật số liệu vào phần mềm quản lý

Cán bộ Phòng GD&ĐT

Các kĩ thuật viên, báo cáo viên

Chia 2 lớp (lớp 1 tại Hội trường, lớp 2 tại phòng Tin học)

13h45- 16h15

Thực hành cập nhật dữ liệu trên máy; giải đáp thắc mắc

Cán bộ Phòng GD&ĐT

Các kĩ thuật viên, báo cáo viên

 

16h15 – 16h30

Bế mạc

Cán bộ Phòng GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

 

* Phân công báo cáo viên phụ trách các lớp tập huấn

- Lớp 1: Phạm Văn Lợi; Nguyễn Trọng Thắng; Nguyễn Văn Hải.

- Lớp 2: Nguyễn T. Tuyết Lan; Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Văn Cường.

* Chia lớp tập huấn

- Lớp 1: Sa Pả, Trung Chải, Tả Phìn, Tả Giàng Phìn, San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào, Sử Pán, Bản Hồ, Thanh Kim , Nậm Cang, Nậm Sài (72 người)

- Lớp 2: Bản Phùng, Thanh Phú, Suối Thầu, Bản Khoang, Thị Trấn (32 người).

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: giaoducsapa - 482 lượt xem

Phòng GD&ĐT Sa Pa | Địa chỉ: 016-Đường Lê Hồng Phong-Tổ 6-Thị Trấn Sa Pa-Huyện Sa Pa-Lào Cai | Số điện thoại: 0203871717 | Email: hsapa@laocai.edu.vn

Phạm Văn Lợi

PGD&ĐT Huyện Sa Pa